ค้นหา

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จดหมายเหตุ ครั้งที่ 2 ณ มูลนิธิพระดาบส

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จดหมายเหตุ ครั้งที่ 1 ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

เอกสารจดหมายเหตุเป็นมรดกทางวัฒนธรรม (Cultural Heritage) ประเภทหนึ่งของชาติ สะท้อนให้เห็นประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ

ลิขสิทธิ์ © 2014 หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด