พุทธวิธีสร้างสุข ศ. นพ. ประเวศ วะสี

Share

เสวนา, ปฏิบัติธรรม,

สิ่งที่มนุษย์ต้องการมากที่สุด คือ ความสุข แต่มักได้ทุกข์ เพราะไม่ได้เรียนรู้วิธีสร้างสุข เรียนวิชาอื่นๆ สารพัด นอกจากวิชาวิธีสร้างสุข  บทความชุดนี้จะว่าด้วยวิธีสร้างสุข โดยเน้นการปฏิบัติที่ให้ผลทันที  อย่างที่ท่านอาจารย์พุทธทาสใช้คำว่า “ที่นี่และเดี๋ยวนี้” ไม่ใช่รอได้ผลเอาชาติหน้า หรืออีกหลายแสนชาติ อย่างที่บางสำนักสอน


ถ้ามีวิธีที่จะทำให้มนุษย์มีความสุข หรือสุขภาวะ สิ่งนั้นย่อมสำคัญที่สุด พุทธธรรมเป็นประดุจมหาสมุทรแห่งความรู้ ซึ่งสามารถเลือกมาผสมหรือปรุงเป็นธรรมโอสถขนานต่าง ๆ ให้ตรงกับสภาพหรือสถานการณ์แห่งความทุกข์ที่แตกต่างกัน การสั่งสอนธรรมของพระพุทธเจ้าทรงมุ่งผลในทางปฏิบัติให้ทุกคนจัดการกับชีวิตที่เป็นอยู่จริงๆ ในโลก

วัน กิจกรรมจัดเดือนละ 1 ครั้ง ตรงกับวันศุกร์ สัปดาห์ที่ 2 ของแต่ละเดือน ตลอดปี 2566

เวลา 13:30 - 15:30 น.

สถานที่  ชั้น 2 ห้องปฏิบัติธรรม สวนโมกข์กรุงเทพ

สำหรับผู้ลงทะเบียน จะได้รับการเตรียมอาหารกลางวัน

ลงทะเบียนที่ register.bia.or.th


เอกสารประกอบ


download เอกสารประกอบการบรรยายครั้งที่ 1 - 12 คลิกที่นี่


พุทธวิธีสร้างสุข ตอนที่ 1 ความจริงตามธรรมชาติ


อะไรจะเกิด ก็เพราะมีเหตุปัจจัยให้มันเกิด

อะไรไม่เกิด ก็เพราะไม่มีเหตุปัจจัยให้มันเกิด

อะไรจะเกิด หรืออะไรไม่เกิด ก็เป็นเช่นนั้นเอง

เป็นไปตามความจริงตามธรรมชาติ

เราก็จะทุกข์น้อยหรือไม่ทุกข์เลย หรือสุขนั่นเอง


ชมเทปบันทึกเสวนา (Facebook Watch)
พุทธวิธีสร้างสุข ตอนที่ 2 ชีวิตคือขันธ์ที่ 5


ธรรมะในเรื่องทุกข์และการดับทุกข์นั้น 

อยู่ในร่างกายที่กว้างศอก-ยาววา-หนาคืบ

หรือชีวิตร่างกายของเรา

เพราะฉะนั้นถ้าใช้เวลาทำาความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตให้แจ่มแจ้ง

จะมีประโยชน์มากในการปฏิบัติต่อไป

ชีวิตประกอบด้วยขันธ์ ๕ หรือเบญจขันธ์


ชมเทปบันทึกเสวนา

พุทธวิธีสร้างสุข ตอนที่ 3  สามเหลี่ยมเปลี่ยนชีวิต สติ - สมาธิ - ปัญญา 


Big Three หรือ “สามเหลี่ยมแก้ทุกข์สร้างสุข”

ที่ใหญ่ ๓ ประการ คือ สติ - สมาธิ – ปัญญา

สติ คือ การระลึก รู้กาย รู้ใจ ในขณะปัจจุบัน

สมาธิ คือ การรู้อยู่ที่จุดเดียว ทำให้จิตมีกำาลังมาก

ปัญญา คือ การรู้ความจริง


ชมเทปบันทึกเสวนา


พุทธวิธีสร้างสุข  ตอนที่ 4 ศรัทธา และการสวดมนต์  วิธีสร้างสุขที่กำไรมหาศาล


แม้พระพุทธ-ศาสนาเป็นศาสนาแห่งปัญญาล้วนๆ 

แต่ก็ไม่ทิ้งศรัทธา แต่เป็นศรัทธาที่เกิดจากปัญญา

ไม่ใช่ศรัทธาแบบบังคับให้เชื่อ

การสวดมนต์ด้วยศรัทธาทำให้เกิดความสุข

มนต์ที่ผมสวดเป็นประจำจนคุ้นเคยมี 11 บท


ชมเทปบันทึกเสวนา

พุทธวิธีสร้างสุข ตอนที่ 5 


ชมเทปบันทึกเสวนา

พุทธวิธีสร้างสุข ตอนที่ 6  ไม่เอาวิชาการที่ซับซ้อนเป็นตัวตั้ง  ลัดตรงสู่ สุญญตาวิหาร นิพพานชิมลอง 


ชมเทปบันทึกเสวนา
นิพพานไม่ใช่แดนไกล ที่ร้อยชาติ พันชาติ ก็ไปไม่ถึง 

แต่เป็นธรรมชาติที่มีอยู่ในตัวมนุษย์อยู่แล้ว 

เราไม่ได้เห็นแก่ตัวตลอดเวลา 

ยามใดที่ไม่ได้เห็นแก่ตัว เราก็สงบเย็น 

เพราะฉะนั้นทุกคนเคยสัมผัสนิพพานมาแล้ว 


พุทธวิธีสร้างสุข ตอนที่ 7


ชมเทปบันทึกเสวนา
พุทธวิธีสร้างสุข ตอนที่ 8 


ชมเทปบันทึกเสวนา
พุทธวิธีสร้างสุข ตอนที่ 9 


ชมเทปบันทึกเสวนา
พุทธวิธีสร้างสุข ตอนที่ 10 


ถ้ามีวิธีที่จะทำให้มนุษย์มีความสุข หรือสุขภาวะ สิ่งนั้นย่อมสำคัญที่สุด พุทธธรรมเป็นประดุจมหาสมุทรแห่งความรู้ ซึ่งสามารถเลือกมาผสมหรือปรุงเป็นธรรมโอสถขนานต่างๆ ให้ตรงกับสภาพหรือสถานการณ์แห่งความทุกข์ที่แตกต่างกัน การสั่งสอนธรรมของพระพุทธเจ้าทรงมุ่งผลในทางปฏิบัติให้ทุกคนจัดการกับชีวิตที่เป็นอยู่จริงๆ ในโลก ...
พุทธวิธีสร้างสุข ตอนที่ 11