เกิด - เห็นธรรมเมื่อฮัมเพลง

Share

เพลงภาวนา,

เขาจดทะเบียนว่า ฉันเกิดวันที่ 27 พฤษภาคม 2449

เปล่า, "ฉัน" ไม่ได้เกิด

เพียงแต่ร่างกายนั่น ออกมาเท่านั้น

ที่จริง "ฉัน" เกิด ทุกคราวที่จิตรู้สึกว่ามี "ตัวฉัน"

กำลังทำอะไรอยู่เท่านั้น

พูดให้ถูกก็พูดว่า

อุปาทานว่าฉันต่างหาก, ที่เกิด

พุทธทาส อินทปัญโญ

ปลุกใจให้ตื่นรู้ ด้วยการภาวนาผ่านบทเพลง ตรึกธรรมเรื่องการเกิดและดับ