IT กับงานจดหมายเหตุและวัตถุพิพิธภัณฑ์

Share

งานจดหมายเหตุ,

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จดหมายเหตุ ครั้งที่ 3 หัวข้อ IT กับงานจดหมายเหตุและวัตถุพิพิธภัณฑ์ ณ สภากาชาดไทย มีผู้เข้าร่วมจำนวน 51 คน จาก 23 องค์กร

การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จดหมายเหตุ เป็นกิจกรรมนำร่องด้านการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการจดหมายเหตุจัดขึ้นระหว่างเดือนเมษายน – สิงหาคม 2559 เพื่อประสานเชื่อมโยง บุคคล กลุ่ม องค์กรที่สนใจและตั้งใจทำงานด้านการจดหมายเหตุ ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตั้งโจทย์ปัญหาสำหรับการทำงาน เรียนรู้กระบวนการทำงาน หาประเด็นเรียนรู้ร่วมกัน พัฒนาและขยายผลทางด้านการจดหมายเหตุให้ก้าวหน้า เพื่อเป็นพื้นฐานในการต่อยอดและขยายผลให้การจดหมายเหตุเกิดความเข้มแข็งยั่งยืน