พิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุเอกชน

Share

งานจดหมายเหตุ,

เครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการจดหมายเหตุ ครั้งที่ 4 หัวข้อ พิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุเอกชน ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานใหญ่ มีผู้เข้าร่วมจำนวน 44 คน จาก 18 องค์กร

การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จดหมายเหตุ เป็นกิจกรรมนำร่องด้านการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการจดหมายเหตุจัดขึ้นระหว่างเดือนเมษายน – สิงหาคม ๒๕๕๙ เพื่อประสานเชื่อมโยง บุคคล กลุ่ม องค์กรที่สนใจและตั้งใจทำงานด้านการจดหมายเหตุ ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตั้งโจทย์ปัญหาสำหรับการทำงาน เรียนรู้กระบวนการทำงาน หาประเด็นเรียนรู้ร่วมกัน พัฒนาและขยายผลทางด้านการจดหมายเหตุให้ก้าวหน้า เพื่อเป็นพื้นฐานในการต่อยอดและขยายผลให้การจดหมายเหตุเกิดความเข้มแข็งยั่งยืน