ประวัติศาสตร์บอกเล่า

Share

งานจดหมายเหตุ,

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จดหมายเหตุ ครั้งที่ 5 หัวข้อ ประวัติศาสตร์บอกเล่า ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่

การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จดหมายเหตุ เป็นกิจกรรมนำร่องด้านการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการจดหมายเหตุ จัดขึ้นระหว่างเดือนเมษายน - สิงหาคม ๒๕๕๙ เพื่อประสานเชื่อมโยง บุคคล กลุ่ม องค์กร ที่สนใจและตั้งใจทำงานด้านการจดหมายเหตุ ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตั้งโจทย์ปัญหาสำหรับการทำงาน เรียนรู้กระบวนการทำงาน หาประเด็นเรียนรู้ร่วมกัน พัฒนาและขยายผลทางด้านการจดหมายเหตุให้ก้าวหน้า เพื่อเป็นพื้นฐานในการต่อยอดและขยายผล ให้การจดหมายเหตุเกิดความเข้มแข็งยั่งยืน