รู้จักพุทธทาสให้มากกว่าที่แล้วมา

Share

นิทรรศการจดหมายเหตุ,


นิทรรศการ ย้อนรอยไปบนเส้นทางการเรียนรู้ของพระภิกษุรูปหนึ่ง ที่อุทิศตนเป็นทาสพระพุทธเจ้านิทรรศการจัดแสดงมีสองส่วน

☉ ห้องจัดแสดงสโมสรธรรมทาน ชั้น ๑
บอกเล่าเรื่องราวของชื่อพุทธทาสภิกขุทั้งที่ท่านเรียกตัวเอง และผู้อื่นเรียกขานท่าน, รวมทั้งหนังสือที่ท่านอ่านและศึกษาทั้งไทยและเทศ รวมถึงงานเขียนและงานพูดที่นำมาพิมพ์เป็นหนังสือ
☉ ห้องนิพพานชิมลอง ชั้น ๒
บอกเล่าความสนใจของพุทธทาสภิกขุที่มากกว่าการเล่นสนุก อาทิ เล่นกล้อง, ดนตรี, โบราณคดี, บทกวี, เพื่อนสี่ขา ปลา & สัตว์เปียกน้ำ