ธรรมนิพนธ์ของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) ได้ถูกนำมาเก็บไว้ที่หอจดหมายเหตุพุทธทาสฯ

Share

งานจดหมายเหตุ,

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566 คณะทำงานของวัดญาณเวศกวัน ได้รวบรวมหนังสือธรรมนิพนธ์ของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) พร้อมบัญชีรายชื่อหนังสือ มานำส่งเพื่อเก็บรักษาชั่วคราวในห้องรวบรวมเอกสารต้นฉบับของหอจดหมายเหตุพุทธทาสฯ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ออกแบบไว้สำหรับเก็บเอกสารต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาค้นคว้า


Image Alt Image Alt Image Alt Image Alt Image Alt Image Alt Image Alt Image Alt