ค้นหา

ค่านิยมของคนเรามันเพี้ยนไปเรื่อยๆ เราต้องตั้งมั่นอยู่ในความเข้าใจที่ถูกต้องว่า ความดีต้องทำเอง

มีขึ้นก็ต้องมีลง...ในวันที่เป็นขาลงในทางโลก เราจะดูแลจิตใจอย่างไรไม่ให้ตกลงเพราะการเปลี่ยนแปลงและยกระดับจิตใจค่อยๆ ขึ้นสูงได้หรือทำให้เป็นขาขึ้นในทางธรรม

ไม่มีศาสนาเลยนั้นแหละคือเป็นภาษาธรรมะชั้นสูงสุด ไม่ยึดมั่นถือมั่นให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไปจนกระทั่งแม้ในตัวศาสนา จนกระทั่งเห็นว่าไม่มีพุทธศาสนา

ความเป็นมาและธรรมสำคัญ 3 ข้อ ที่ท่านอาจารย์เน้นย้ำให้นำไปปฏิบัติ

ลิขสิทธิ์ © 2014 หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด