ฉลองพระชนมายุ 8 รอบ พระสังฆราชองค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

Share

    ฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร)
26 มิถุนายน 2566 เป็นวันคล้ายวันประสูติ “สมเด็จพระสังฆราช” ในปีนี้ทรงเจริญพระชันษา 96 ปี

    สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเปี่ยมด้วยศีลาจารวัตรอันงดงาม ทรงใฝ่พระทัยในการศึกษาพระปริยัติธรรม และวิปัสสนาธุระ ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อบำรุงพระพุทธศาสนา และเกื้อกูลประโยชน์สุขของประชาชนมาโดยตลอด

    พระองค์สร้างคุณูปการแด่คณะสงฆ์อย่างมากมาย อาทิ งานด้านการศึกษา เป็นอาจารย์สอนธรรมวินัยแก่พระภิกษุ-สามเณร, แม่กองงานพระธรรมทูต, นายกสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ในส่วนงานปกครองคณะสงฆ์ พระองค์ดำรงตำแหน่งสำคัญ อาทิ ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม, เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต เป็นต้น

    สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ ระหว่างวันที่ 25 - 27 มิ.ย. 2566 ได้ที่ wellwishes.royaloffice.th/index.php/home/index/26พระประวัติ

    สมเด็จพระสังฆราช ทรงเป็นบุตรคนโตในจำนวน บุตรธิดา 9 คน ของ นายนับ กับ นางตาล ประสัตถพงศ์ ประสูติที่บ้านตำบลบางป่า อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2470

    ทรงศึกษาชั้นประถมที่โรงเรียนเทวานุเคราะห์ ตำบลโคกกระเทียม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี จนทรงจบประถมศึกษาปีที่ 1 และทรงศึกษาต่อ ณ โรงเรียนประชาบาลวัดพเนินพลู ตำบลบางป่า อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรีจนทรงสำเร็จชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เมื่อ พ.ศ.2480

การบรรพชาอุปสมบท

    เมื่อมีพระชนมายุ 13 พรรษา จึงได้ทรงบรรพชา ณ วัดสัตตนารถปริวัตร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เมื่อทรงเป็นสามเณร ได้เสด็จไปทรงเล่าเรียนพระปริยัติธรรมใน สำนักของพระอธิการโสตถิ์ สุมิตฺโต ซึ่งต่อมาได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะ ที่พระศรีธรรมานุศาสน์ เจ้าคณะอำเภอเมืองบางแพ (ธรรมยุต) ณ วัดตรีญาติ ตำบลพงสวาย อำเภอเมือง ราชบุรี จังหวัดราชบุรี ทรงสอบนักธรรมและบาลี ประโยคต่างๆ ในสำนักเรียนวัดตรีญาติ ได้นักธรรม ชั้นเอก และเปรียบธรรม 4 ประโยค

    เมื่อ พ.ศ. 2490 ได้ทรงพบกับพระจินดากรมุนี (ทองเจือ จินฺตากโร) ซึ่งต่อมาได้รับพระราชทาน สถาปนาชั้นเป็น สมเด็จพระพุทธปาพจนบดี ชักชวนให้ทรงเข้ามาพำนักเพื่อทรงศึกษาเล่าเรียน พระปริยัติธรรม ในสำนักเรียนวัดราชบพิธ สถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร  ทรงเข้าพิธีผนวชเป็นพระภิกษุ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2491 ณ มหาพันธสีมาวัดราชบพิธสถิตมหา สีมาราม เขตพระนครกรุงเทพมหานคร ทรงได้รับพระสมณฉายาว่า “อมฺพโร” โดยมีพระเทพโมลี (วาสน์ วาสโน) เป็นพระอุปัชฌาย์ และพระจินดากรมุนี (ทองเจือ จินฺตากโร) เป็นพระกรรมวาจาจารย์