สมเด็จพระสังฆราชเข้ารับการอบรมพระธรรมทูต ที่สวนโมกขพลาราม

Share

ภาพพุทธทาส,สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร) (รูปที่สี่ จากขวา) เมื่อคราวเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพระธรรมทูต เพื่อส่งไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ รุ่นแรก ภาคการฝึกอบรมพระกรรมฐาน กับพุทธทาสภิกขุ ณ สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 12 - 25 เมษายน พ.ศ. 2510