หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ถวายข้อมูลแก่สมเด็จพระสังฆราช

Share

งานจดหมายเหตุ,

มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ได้รับจดหมายขออนุเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ "การอบรมพระธรรมทูตปี 2510" สำหรับจัดทำหนังสือ "ธรรมทูตาภิวุฒ" บรรณานุสรณ์งานฉลองพระชนมายุครบ 8 รอบ สมเด็จพระสังฆราช จากวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม จึงได้ถวายข้อมูลรูปภาพเกี่ยวกับการอบรมพระธรรมทูตรุ่นแรก พ.ศ. 2510, พระธรรมเทศนาลางตอน และสารคดีการอบรมพระธรรมทูต ครั้งนั้นพระมหาอัมพร อมฺพโร วัดราชบพิธ เข้าร่วมอบรมด้วย ซึ่งกาลต่อมาพระมหาอัมพรองค์นั้นเจริญในสมณศักดิ์จวบจนได้รับสถาปนาเป็น สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

เมื่อเสร็จการฉลองพระชนมายุดังกล่าว สมเด็จพระสังฆราชทรงพระเมตตาประทานหนังสือ ธรรมทูตาภิวุฒแก่หอจดหมายเหตุพุทธทาสฯ จำนวน 20 เล่ม อนึ่ง หนังสือเล่มนี้สมเด็จพระสังฆราชทรงตรวจทานคำบรรยายรูปภาพด้วยพระองค์เองด้วย