โครงการหนังสือ without and within

Share

กองทุนเผยแผ่,

For english Click Here


ในฐานะที่เป็นเมืองศูนย์กลางพระพุทธศาสนาสำคัญของโลก ประเทศไทยควรที่จะมีหนังสือเกี่ยวกับพระพุทธ-ศาสนาที่พึงรู้สำหรับทุกคน แขกบ้าน และ คนเดินทาง ได้ผ่านตา ศึกษาเรียนรู้ ด้วยการจัดวางไว้ในทุกห้องพักของทุกสถานที่พักแรมทั่วประเทศไทย นอกจาก ๒ เล่มที่มีอยู่แล้วคือ พระคัมภีร์ไบเบิ้ล และ The Buddha จากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีกระบวนการจัดการและกระจายเผยแผ่อย่างเป็นระบบ

ในวาระแห่งการเฉลิมฉลองมหามงคลสมัย พุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้, ฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และ เฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช จึงได้มีการดำเนินการ เพื่อ

1. ให้ผู้เดินทางพักแรมทั่วประเทศไทยได้เข้าถึงซึ่งหลักพุทธธรรมและการพระพุทธศาสนาในสังคมไทย ในรูปแบบที่ สวยงาม ชวนอ่าน และ จับใจ ในระหว่างเดินทางเข้าพักแรมซึ่งเป็นช่วงเวลาและโอกาสสำคัญหนึ่ง

2. ประเทศไทยได้ทำหน้าที่สมสถานะแห่งเมืองพุทธ ผู้คนพุทธศาสนิกชนชาวไทยได้ทบทวนเรียนรู้หลักธรรม ชาวต่างประเทศได้รับทราบและเรียนรู้หลักพุทธธรรมและการพระพุทธศาสนาในสังคมไทย

3. เกิดระบบการผลิตและกระจายเผยแผ่พระธรรม อย่างมีส่วนร่วม ขยายวงกว้างอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ในรูปแบบการมีส่วนร่วมสมทบของผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา และ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องการจัดทำเนื้อหาและต้นฉบับ

ด้วยความเมตตาอย่างยิ่งของพระอาจารย์ชยสาโร ชาวอังกฤษผู้บวชเรียน ศึกษา ปฏิบัติและเผยแผ่งานพระพุทธ-ศาสนาทั้งภายในและต่างประเทศมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2521 อดีตเจ้าอาวาสวัดป่านานาชาติ ศิษย์แห่งพระโพธิญาณเถรมหาเถระ (พระอาจารย์ชา สุภัทโท) วัดหนองป่าพง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีสาขาทั้งทั่วประเทศและทั่วโลกกว่า 300 สาขา ที่ประมวลและเรียบเรียงตลอดจนเป็นที่ปรึกษาในการจัดทำต้นฉบับเพื่อการจัดพิมพ์ ในชื่อ “without and within : Questions and Answers on the Teachings of Theravada Buddhism” ดังนี้

เนื้อหา เป็นลักษณะถามตอบ 125 ประเด็นคำถามที่ควรรู้สำหรับผู้สนใจใคร่หาความหมายในพระพุทธศาสนา ในหมวด The Buddha, Dhamma, Sangha, Buddhist Attitude, Buddhism in Thailand, The path of practice และ Buddhist resources ที่กระชับชัด สลับด้วยพุทธพจน์ และคำของครูบาอาจารย์ไทย อาทิ พระราชนิโรธรังสีคัมภีร-ปัญญาวิศิษฏ์ (เทสก์ เทสรังสี), พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์ (ลี ธัมม-ธโร), พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ), สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวัฑฒโน), พระธรรมวิสุทธิมงคล (บัว ญาณสัม-ปันโน), พระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท), สมเด็จพระพุฒา-จารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ), พระภาวนาโพธิคุณ (โพธิ์ จันทสโร), พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต), พระราชสุเมธาจารย์ (สุเมโธภิกขุ) และ แม่ชีแก้ว เสียงล้ำ

รูปแบบต้นฉบับ ขนาดรูปเล่มสำเร็จ 7 x 8.5 นิ้ว เหมาะมือสำหรับถืออ่าน พิมพ์ 2 สี (ดำ + ทอง) ด้วยกระดาษ green offset 120 แกรม จำนวน 252 หน้า เรียงลำดับคำถามคำตอบแต่ละข้อจบใน 1 – 2 หน้า มีภาพสลับสื่อความหมายและสวยงาม สามารถเลือกอ่านคำถามใดก่อนหลังได้โดยสะดวก ปกกระดาษ อาร์ตการ์ด 260 แกรม พิมพ์ 1 สีพิเศษ ปั๊มสีทองชื่อหนังสือ เคลือบพลาสติกด้าน เข้าเล่มด้วยวิธีเย็บกี่ Flexi Bound แข็งแรงทนทานนาน


เผยแผ่หนังสือเป็นธรรมทาน

สามารถขอรับหนังสือได้ สำหรับ...

1.  องค์กร เช่น ที่พัก องค์กรทางศาสนา สำนักสงฆ์ องค์เกี่ยวกับการศึกษา โรงเรียน มหาวิทยาลัย โรงแรม เป็นต้น 

2. การขอรับไปประกอบการศึกษา ค้นคว้า ปฏิบัติ สามารถขอรับได้ท่านละ 1 เล่ม  สำหรับท่านที่ต้องการขอรับหนังสือมากกว่า 1 เล่มกรุณาติดต่อ: wowi@bia.or.th หมายเหตุ ท่านจะต้องรับผิดชอบต่อค่ากล่องพัสดุและค่าธรรมเนียมจัดส่งเอง