จดหมายเหตุ

ค้นหา

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

26 มิถุนายน 2566 วันคล้ายวันประสูติของ สมเด็จพระสังฆราช

สร้างมนุษย์รมณีย์ให้มารวมเป็นสังคมรมณีย์ มันเข้าคติพุทธศาสนาไปถึงขั้นจุดหมายสูงสุด

พุทธทาสภิกขุถวายตำแหน่ง “แม่ทัพโลก” แก่หลวงพ่อปัญญาฯ

ลิขสิทธิ์ © 2014 หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด