จดหมายเหตุ

ค้นหา

โลกนี้ต้องมีหลายศาสนาเพราะว่าคนในโลกมันไม่เหมือนกัน

การเมืองและธรรมะไม่แยกจากกัน แต่ส่งเสริมกัน มีความมุ่งหมายเดียวกัน คือ สันติภาพ

การศึกษาที่ขาดมิติด้านจิตใจ คือ มุ่งเพียงให้รู้หนังสือและประกอบอาชีพได้เท่านั้น ความรู้ที่ขาดธรรมะกำกับจะสร้างคนให้ฉลาดในการเห็นแก่ตัวและเอาเปรียบผู้อื่น คือไม่มีความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้อง

บันทึกเหตุการณ์ - ภาพถ่ายจากงานจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

เอกสารจดหมายเหตุของท่านพุทธทาส อินทปัญโญ ซึ่งเก็บรักษาอยู่ที่ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ จดเป็นจดหมายเหตุส่วนบุคคล อันประกอบด้วยเอกสารลายลักษณ์ เช่น บันทึกต่างๆ จดหมายโต้ตอบ เอกสารการบรรยายธรรม งานเขียน งานแปล และ เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ เช่น ภาพถ่าย ฟีล์ม สไลด์ แถบบันทึกเสียงการแสดงธรรม ตลอดจนหนังสือและสิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่ท่านได้รวบรวมไว้

ลิขสิทธิ์ © 2014 หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด