ค้นหา

อาสาฬหบูชา 2566 ณ สวนโมกข์กรุงเทพ

เล่าไว้...ฝากไปให้ประชา...มือจดหมายเหตุพุทธทาสคนแรกๆ กับ ชีวันตาภิบาลกับสวนโมกข์กรุงเทพ

12 พฤษภาคม 2475 กำเนิด สวนโมกขพลาราม "สวนโมกขพลาราม" สวนป่าอันเป็นกำลังแห่งความหลุดพ้นทุกข์ เพราะบริเวณใกล้ที่พักนั้น มีต้นโมกและต้นพลาขึ้นอยู่ทั่วไป

ลิขสิทธิ์ © 2014 หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด