แนะนำ สโมสรธรรมทาน สวนโมกข์กรุงเทพ

Share

สโมสรธรรมทาน : พิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุมีชีวิตของพุทธทาส

จากการเริ่มต้นของท่านอาจารย์พุทธทาส และชาวคณะธรรมทานที่ไชยาในลักษณะ สโมสรธรรมทาน ก่อนที่จะขยายเป็นสวนโมกขพลารามและวัดธารน้ำไหล กระทั่งเกิดหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ หรือ สวนโมกข์กรุงเทพ เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้และสถานบริการด้านศาสนาอันรื่นรมย์ เป็นกำลังเพื่อการเข้าถึงธรรม  จากหลักคิดสำคัญ โดยเฉพาะ

  •     พุทธทาสจักอยู่ไปไม่มีตาย
  •     ทุกวันนัดสนทนาอย่าเลิกแล้ง
  •     โพธิปัญญากับคอมปิวเตอร์กำลังแสวงหาสหายภาพ
  •     ธรรมทานของพุทธทาส


สโมสรธรรมทาน สวนโมกข์กรุงเทพ จึงได้ผสมผสานแนวคิดและธรรมะให้สมสมัย

1. จัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้ในการค้นคว้าปฏิบัติของพุทธทาสภิกขุให้เป็น “พิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุพุทธทาสภิกขุ” รวมทั้งพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุออนไลน์เป็นประจำ (ในลักษณะหมุนเวียน) เพื่อให้สาธาณชนได้เรียนรู้และสัมผัสยังให้เกิดแรงบันดาลใจในการศึกษาค้นคว้าและปฏิบัติให้ยิ่ง ๆ ขึ้น

2. จัดให้มี “ห้องสมุด คลังหนังสือและสื่อธรรมสำคัญ” พร้อมผลงานของพุทธทาสภิกขุ เพื่อการศึกษาค้นคว้าและน้อมนำไปประกอบการพัฒนาและเผยแผ่พุทธธรรมให้กว้างไกล

3. จัดให้เป็นพื้นที่ “สโมสรธรรมทาน” สำหรับประชุม ปรึกษาหารือ สนทนาแลกเปลี่ยน เพื่อการขับเคลื่อนขยายขบวนธรรมในสังคมไทยและ ฯลฯ

4. จัดให้เป็น “สถานธรรมทาน” เพื่อการสมทบแบ่งปันหนังสือ สื่อธรรม และเครื่องระลึกถึงธรรมในรูปลักษณะต่าง ๆ ในลักษณะธรรมทาน


5. จัดให้เป็นพื้นที่ต้อนรับและรับรองผู้มาถึง พักคอย ตลอดจนการผ่อนคลายต่าง ๆ


สโมสรธรรมทาน เปิดให้บริการ พุธ - อาทิตย์ (หยุดวันจันทร์ - อังคาร) ระหว่างเวลา 9:00 - 17:00 น.