คือ ความเป็นมา

Share

พระธรรมที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้และสอนสั่งแก่พระสงฆ์สาวกสืบต่อมาถึงปัจจุบัน นั้นยิ่งใหญ่เหลือจะกล่าว

ครูบาอาจารย์ พุทธบริษัทและบรรพชนคนไทยได้เลือกรับ และรังสรรค์พระพุทธศาสนาสืบต่อมาเนิ่นนานนับพันปี จนนับเป็นหนึ่งในศาสนาประจำชาติไทย

ตลอดช่วงชีวิต 87 ปี ของพุทธทาสภิกขุ (เงื่อม อินทปัญโญ พ.ศ. 2449 – 2536) ผู้วางตนเป็นทาสผู้ซื่อสัตย์ของพระพุทธองค์ ได้ศึกษา ค้นคว้า ปฏิบัติ และเผยแผ่พระธรรมของพระพุทธองค์อย่างสุดกำลัง จนได้มรดกธรรมอันทรงคุณค่า อาทิ  เอกสารต้นฉบับบันทึกลายมือ จดหมาย ภาพร่าง รูปถ่าย ฟิล์ม สไลด์ แถบเสียงบันทึกการแสดงธรรม หนังสือ และสื่อธรรมนานา นับจำนวนกว่า  2,0000 รายการ มากกว่า 600,000 หน้า 50,000  ภาพ และ 1900  กิกะไบต์เสียง

สวนโมกขพลาราม  วัดธารน้ำไหล และคณะธรรมทาน  (ธรรมทานมูลนิธิ) อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงมอบหมายให้จัดตั้งเป็นหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ภายใต้ความรับผิดชอบของมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60  ปี พุทธศักราช2549  และโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา พุทธศักราช 2550

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

1. เป็นศูนย์เรียนรู้และสถานบริการด้านศาสนธรรมอันรื่นรมย์ เป็นกำลังเพื่อการบรรลุธรรมในลักษณะ SPIRITUAL FITNESS & EDUTAINMENT CENTER

2.  สืบสานงานพระพุทธศาสนา ผ่านงาน ปณิธาน และอุดมการณ์ของพุทธทาสภิกขุ ในการนำพาความถูกต้องและสันติสุขทั้งทางกาย จิตใจ และปัญญา ให้กลับคืนสู่สังคมมนุษยชาติ ด้วยการเข้าถึงหัวใจของพระพุทธศาสนา การทำความเข้าใจกันระหว่างศาสนิกชนและการออกมาเสียจากอำนาจวัตถุนิยม จนเป็นพุทธทาสกันได้ทุกคน (ผู้รับใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยการปฏิบัติให้ดู เป็นอยู่ให้เห็น จนผู้อื่นพากัน ทำตาม) และ เป็นสวนโมกข์ได้ทุกที่ (บุญสถานเพื่อการบรรลุธรรม)

3. ทำหน้าที่รวบรวม ดูแล รักษา และจัดระบบบริการสืบค้นมรดกธรรม เอกสารข้อเขียนต้นฉบับต่างๆ ของพุทธทาสภิกขุ ตลอดจนการให้บริการสนับสนุนการศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนา เผยแผ่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศาสนธรรม การจัดกิจกรรม        เพื่อเสริมสร้างสติปัญญาและจิตใจให้เจริญจนกล้าแข็งในความ ถูกต้องดีงาม จนเป็นผู้สงบเย็นและเป็นประโยชน์ มีศักยภาพ ในการเป็นผู้อยู่ใน  ใจเหนือ และเกื้อโลก ยิ่ง ๆ ขึ้นไป

อ่านเพิ่มเติม สวนโมกข์กรุงเทพ : หอจดหมายเหตุทางศาสนธรรมที่เป็นมากกว่าพื้นที่เก็บเอกสาร