12 ปี สวนโมกข์กรุงเทพ - มาร่วมกันสร้างสรรค์สังคมรมณีย์

Shareตลอด 12 ปีในการดำเนินงาน, หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ หรือ สวนโมกข์กรุงเทพ ใช้หลักคิด "สวนโมกข์ทุกที่ พุทธทาสทุกคน" เพื่อสร้างพื้นที่ธรรมทั้งภายนอกและภายในใจของผู้คน ตามแนวทางที่พุทธทาสภิกขุได้ฝากไว้ คือ "สงบ เย็น และเป็นประโยชน์ และหลักคิดที่ว่า "อยู่ใน ใจเหนือ เกื้อโลก" ซึ่ง สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.  อ. ปยุตฺโต) ให้ไว้เมื่อคราวก่อตั้งสวนโมกข์กรุงเทพ ซึ่งทั้งหมดนี้มีหมายความว่า เมื่อบุคคลได้ปฏิบัติธรรมจนสามารถทำให้ชีวิตของตนเองมีความสงบเย็นแล้วก็ยังช่วยเหลือทำประโยชน์ให้คนอื่นๆ และสังคมให้มีความสงบสุขไปด้วยงานของเรา

ตลอด 12 ปีที่ผ่านมา สวนโมกข์กรุงเทพ ได้ดำเนินงาน 3 ด้าน เพื่อสนับสนุนงานพระศาสนาของประเทศ

ข้อแรก คือ เป็นหอจดหมายเหตุทางศาสนธรรมและเป็นแหล่งเรียนรู้ตามมาตรฐานสากล โดย รวบรวมผลงานของพุทธทาสภิกขุอย่างสมบูรณ์แบบ จากนั้นขยายสู่ครูบาอาจารย์รูปอื่นๆ (ไปที่ pagoda) เพราะมรดกทางธรรมเหล่านี้ คือ ต้นทุนที่มีค่าของสังคมไทย และสมควรได้รับการเก็บรักษาให้เป็นระบบ เพื่อสะดวกในการนำไปใช้ในการสร้างบุคคลที่สงบเย็นและสังคมที่สงบสุข

สืบค้นเอกสารลายลักษณ์ / สืบค้นเสียงธรรมบรรยาย


ข้อสอง นําพาผู้คนให้เข้าถึงหัวใจของพุทธศาสนาผ่านกระบวนการเพื่อการเรียน รู้ทาง จิตใจ และ ปัญญา โดยมีบทบาทเป็น SPIRITUAL FITNESS & EDUTAINMENT CENTER ที่ส่งต่องานธรรมอย่างร่วมสมัย เปิดกว้างไม่จํากัดแค่เฉพาะงานของพุทธทาส และขยายงานธรรมให้กว้างขวางในสังคม แวดวงชาวพุทธ ทั้งในประเทศ ต่างประเทศ และต่างศาสนา

สวนโมกข์กรุงเทพเป็นสถานปฏิบัติธรรมกลางใจเมืองเอื้อให้ทุกคนได้เข้ามาหลีกเร้นและปฏิบัติภาวนาได้ตลอดเวลา
12 ปีที่ผ่านมา สวนโมกข์กรุงเทพได้นำคำสอนมาออกแบบและปรับปรุงกิจกรรมต่างๆ ที่จัดไปแล้วมากกว่า 2,200 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 265,000 คน 

เราได้สร้างบรรยากาศพุทธศาสนาให้เป็นศาสตร์ที่ 'เข้าใจได้เข้าใจง่าย' และให้เชื่อมโยงกับชีวิตผู้คน เช่น กิจกรรมที่ช่วยให้ผู้คนได้เห็นธรรมผ่านการดูหนัง, ฟังเพลง, ชมละครเวทีหรือแม้แต่การทำงาน

เราเติม "แก่นธรรม" ลงในงานบุญประเพณีเดิมๆ เพื่อเปลี่ยน "พิธีกรรม" เป็น "พิธีธรรม" ช่วยให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้เข้าถึงธรรม

เราได้พาธรรมะรุกเข้าหาผู้คนในพื้นที่ต่างๆ เช่น งานวัดลอยฟ้าที่สยามพารากอนและที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร; หรือ งานภาวนาคืนวันเพ็ญ ณ สวนปทุมวนานุรักษ์ ใจกลางเมือง; ตักบาตรข้าวเหนียว ณ สวนลุมนอกจากกิจกรรมแล้ว เราขยายพื้นที่ "สื่อธรรม" อย่างกว้างขวาง ทั้งการผลิตหนังสือ 200 เรื่อง จำนวนมากกว่า 1.7 ล้านเล่ม

การผลิตรายการทางโทรทัศน์ เช่น พื้นที่ชีวิต ทางไทยพีบีเอส, ธรรมLife และ ทำอะไรก็ธรรม ทาง Line TV

รวมถึงการสร้างสรรค์เนื้อหาธรรมะในช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ ต่างๆ เพื่อให้ธรรมะเข้าถึงง่ายและเป็นประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Instagram, Youtube, Podcast, Sound Cloud, Club House, Tiktok รวมถึง Application Instadham