เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมงานบุญ "สร้างสรรค์สังคมรมณีย์ 12 ปีสวนโมกข์กรุงเทพ”

Share

มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ จัดกิจกรรม “สร้างสรรค์สังคมรมณีย์ 12 ปีสวนโมกข์กรุงเทพ อาจารยบูชา 30 ปี พุทธทาสละสังขาร” ระหว่างวันที่ 20 - 28 พฤษภาคม 2566 ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์กรุงเทพ) สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โดยในปี 2566 เป็นโอกาสครบรอบ 12 ปีของมูลนิธิฯ และเป็นวันครบรอบการมรณภาพ 30 ปี ของท่านอาจารย์พุทธทาส อินทปัญโญ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้มีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาเสด็จพระราชดำเนินเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2554 ที่ผ่านมา ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อมุ่งเป็นหอจดหมายเหตุทางศาสนธรรม และเป็นแหล่งเรียนรู้ตามมาตรฐานสากล การมุ่งหมายนำพาผู้คนให้เข้าถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาให้เกิดความร่วมมือกันกับพุทธศาสนิกชน ในการนำพาสันติสุขและการหลุดพ้นจากอำนาจแห่งวัตถุบริโภคนิยม ด้วยการส่งเสริมการเรียนรู้อย่างถูกต้องตามหลักพุทธธรรม และสร้างสานเครือข่ายภาคีทางธรรม

สำหรับการจัดกิจกรรมฯ ดังกล่าว นายแพทย์บัญชา พงษ์พานิช ขอเชิญชวนทุกท่าน มาร่วมธรรมสังสรรค์ภายใต้แนวคิด “สร้างสรรค์สังคมรมณีย์…12 ปี สวนโมกข์กรุงเทพ” ด้วยการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนามาอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาวัดด้วยเครื่องมือสมัยใหม่ ตลอดจนภาคีขับเคลื่อนงานด้านธรรมะ ฝ่ายฆราวาส สตรี และผู้คนในแวดวงใหม่ๆ ที่มีความสำคัญกับพระพุทธศาสนา รวมถึงองค์กรการบริหารต่าง ๆ ที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร อาทิ กลุ่มงานวัดวิถีใหม่ เครือข่ายการเรียนรู้สู่ธรรมวาที เครือข่ายขับเคลื่อนองค์กรรมณีย์ กลุ่มงานธรรมมาตา และสมาคมจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) ตื่นตาตื่นใจไปกับการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและกลยุทธ์ดิจิทัล (Digital Transformation) มาปรับใช้ในงานบุญ เพื่อสนับสนุนงานด้านพระพุทธศาสนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และธำรงรักษาพระพุทธศาสนาให้ดำรงสืบไป

โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การถ่ายทอดความเป็นมา 12 ปีสวนโมกข์์กรุงเทพฯ ธรรมพรเพื่อการสร้างสรรค์สังคมรมณีย์ พระธรรมเทศนา “ธรรมะบำบัดความป่วยจริงหรือ ครั้งที่ 47” การบรรยายธรรม “ทำอะไรก็ธรรม รอบพิเศษ” การรับฟังธรรมบรรยาย “ปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ วิสาขบูชา 2566” ตอน “รมณีย์ต้องกลับมา” กิจกรรมฟังธรรมตามกาล กิจกรรมจากพระสงฆ์กลุ่มอาสาคิลานธรรม การเสวนา “การใช้ไอทีในการจัดตั้งวางระบสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูล” และ กิจกรรม The Last Moment เปิดตัวสารคดีชุดใหม่ “กว่าพุทธทาสจะได้ละสังขาร เมื่อ 30 ปีที่แล้ว” การสวดมนต์ทำวัตรเช้า ฟังธรรม สมาธิภาวนารับอรุณ เปิดบันทึกสุดท้ายก่อนเส้นเลือดในสมองแตก และการร่วมกันสร้างธรรมบันดาลใจให้กับสตรีและปฏิบัติบูชา โดยการจัดงานจะจัดขึ้นอีกครั้งในช่วงเดือนสิงหาคม 2566 ณ หอศิลปวัฒนธรรม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ