ค้นหา

เพื่อให้ชาวต่างชาติได้รู้และเข้าใจพุทธเถรวาทได้ดียิ่งขึ้น

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตร ตั้งสมณศักดิ์ให้ พระภาวนาโพธิคุณ วิ. ขึ้นเป็นพระราชาคณะชั้นราช

8
September

หลักสูตรพิเศษสำหรับผู้บริหารที่ต้องการสร้างพลังบวกให้กับองค์กร ด้วยการนำหลักพุทธศาสนามาใช้เป็นแนวทางสร้างและพัฒนาบุคคล ทีม และองค์กรด้วยสติ

ลิขสิทธิ์ © 2014 หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด