ค้นหา

เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมสร้าง “สังคมรมณีย์” ขับเคลื่อนงานธรรมให้กว้างไกล และร่วมกิจกรรมระหว่างวันที่ 20 - 28 พ.ค. 2566

ทบทวนความเป็นมา รายงานการทำงานที่ผ่านมา งานที่จะทำต่อไป ตลอดจนแสดงกตัญญูตาและกล่าวขอบพระคุณต่อพระมหาเถระ ครูบาอาจารย์ ธรรมภาคี ผู้มีส่วนร่วมสนับสนุน และสาธารณชน

มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมงานบุญ "สร้างสรรค์สังคมรมณีย์ 12 ปีสวนโมกข์กรุงเทพ”

ลิขสิทธิ์ © 2014 หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด