ทำบุญตักบาตรเดือนเกิด เดือนเมษายน

Share

งานบุญประเพณี,

กำหนดการ

08.30 น. ฟังธรรมบรรยาย โดย พุทธทาสภิกขุ

09.00 น. สมาทานไตรสรณคมน์และศีล  ปรารภธรรมและรับบาตร โดย พระมหาพรภวิทย์ จิรวิชโช ป.ธ.9 วัดอาวุธวิกสิตาราม

09.45 น. เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล และสังฆทานแด่พระภิกษุ ใส่บาตร ข้าวสารอาหารแห้ง แด่คณะสงฆ์ 9 รูป

10.45 น. คณะสงฆ์ฉันภัตตาหาร และฆราวาสร่วมทำวัตรสวดมนต์ พระภิกษุกล่าวสัมโมทนียกถาและให้พร บูชาพระรัตนตรัย กราบลาพ่อแม่ครูอาจารย์

11.30 น. รับประทานอาหารก้นบาตรร่วมกัน

กิจกรรมอื่นๆ

09.30 - 11.30 น.  เพลินธรรมนำชมภาคภาษาอังกฤษ โดย กลุ่มเพลินธรรมนำชม ณ สโมสรธรรมทาน ชั้น 1

13.00 – 16.00 น. อานาปานสติตามแนวสวนโมกข์ นำปฏิบัติโดย พระคัมภีรญาณ อภิปุญฺโญ เจ้าอาวาสวัดป่าสุญญตา จ.ประจวบคีรีขันธ์ ณ ห้องปฎิบัติธรรม ชั้น 2

13.30 - 15.00 น.  เพลินธรรมนำชมภาคภาษาไทย โดย กลุ่มเพลินธรรมนำชม ณ สโมสรธรรมทาน ชั้น 1

การเข้าร่วมกิจกรรมในพื้นที่

1. เจ้าภาพเดือนเกิด (การร่วมเป็นเจ้าภาพเดือนเกิด สมทบ 2,500 บาท โดยจะมีส่วนร่วมในการทำบุญสำรับอาหารถวายเพล หนังสือ ปัจจัยถวายพระ และสนับสนุนการจัดกิจกรรมในเดือนนั้น ๆ )

ลงทะเบียนได้ที่ https://shorturl.asia/nuv7Z โดยเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อประสานงานก่อนเข้าร่วมกิจกรรม ภายในวันที่ 5 เม.ย.67

สิ่งที่เตรียมให้เจ้าภาพเดือนเกิด

- ชุดปิ่นโต สำรับกับข้าว คาวหวาน 1 เถา สำหรับถวายเพลพระ

- อาหารแห้งสำหรับใส่บาตร 1 ชุด

- หนังสือถวายพระ และปัจจัยถวายพระ (เจ้าหน้าที่ชาย จะเป็นผู้ถวายหนังสือธรรมะ 9 ชุด และใบปวารณาให้กับพระ 9 รูป โดยมอบปัจจัยให้กับไวยาวัจกรต่อไป)

- ใบอนุโมทนา (หากเจ้าภาพมีความประสงค์ลดหย่อนภาษี สามารถแจ้งออกใบอนุโมทนา หรือระบบ e-donation)

- หนังสือที่ระลึกสำหรับเจ้าภาพ 1 เล่ม (หนังสือธรรมะใกล้มือของอาจาย์พุทธทาส)

2. บุคคลทั่วไป ลงทะเบียนได้ที่ https://shorturl.asia/9TpZ3

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมมา ใส่บาตรพระ 9 รูป เตรียมข้าวสาร อาหารแห้ง ไม่จำเป็นต้องเตรียมเป็นชุดๆ เพื่อ ลด การใช้ถุงพลาสติก แนะนำภาชนะที่ใส่อาหารแห้งเป็นตระกร้า ใส่บาตรอาหารแห้ง อย่างละ 1 ชิ้น หากท่านใด นำอาหารแห้งมาจำนวนมาก สามารถนำมาวางตรงบริเวณจุดวางสังฆทาน (ด้านในโถงกิจกรรม)

สำหรับผู้เข้าร่วมที่มีความประสงค์ร่วมถวายอาหารเพลพระ เตรียมสำรับกับข้าว คาวหวาน ในรูปแบบปิ่นโตเท่านั้น 

3. อาสาช่วยงานธรรม ลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/3QOPACr

วิธีการร่วมทำบุญ แบบออนไลน์

และร่วมแบ่งปันข้าวสาร อาหารแห้ง ดังนี้

1. ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร และฟังธรรมพร้อมกัน แบบออนไลน์ได้ 2 ช่องทาง

- Facebook Live กิจกรรมสวนโมกข์กรุงเทพ : https://bit.ly/3CAryUd

- Youtube Live หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ -BIA- : https://bit.ly/2VXhbJd

2. สมทบปัจจัยผ่านทางออนไลน์ โดยสามารถร่วมสมทบทำบุญเพื่อเป็นทุนการขับเคลื่อนงานธรรม ได้ที่ ธ.ไทยพาณิชย์ เลขบัญชี 111-296-295-8 มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

  โปรดส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ Line: @suanmokkh พร้อมระบุวัตถุประสงค์ในการสมทบข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

  2.1 เพื่อร่วมเป็นเจ้าภาพเดือนเกิด การร่วมเป็นเจ้าภาพเดือนเกิด สมทบ 2,500 บาท โดยจะมีส่วนร่วมในการทำบุญสำหรับอาหารถวายเพล หนังสือ ปัจจัยถวายพระ และสนับสนุนการจัดกิจกรรมในเดือนนั้น ๆ   ลงทะเบียนได้ที่  https://shorturl.asia/nuv7Z

  2.2 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ผู้ร่วมทำบุญสามารถสมทบได้ตามกำลัง ไม่มีขั้นต่ำ

  2.3 เพื่อร่วมกองทุนธรรมทาน หอจดหมายเหตุพุทธทาสฯ ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป มูลนิธิจะสะสมยอดการบริจาคเป็นรายงวดปีบัญชีของมูลนิธิ เพื่อผู้บริจาคได้ทราบยอดสะสมในกองทุนที่บริจาคเพื่อส่งรายงานเป็นประจำปี และแสดงรายการในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจำปี สามารอ่านรายละเอียดได้ที่ https://main.bia.or.th/BlogDetail/book/10

3. ร่วมทำบุญเป็นจิตอาสางานธรรม ในงานทำบุญตักบาตรเดือนเกิด เวลา 07.30 – 14.00 น. ลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/3QOPACr

แผนที่การเดินทาง

สวนโมกข์กรุงเทพ https://goo.gl/maps/8vc3T9tMmu8vL6HPA

สอบถาม

Line : @suanmokkh