ค้นหา

เกี่ยวกับ "การอบรมพระธรรมทูตปี 2510" สำหรับจัดทำหนังสือ "ธรรมทูตาภิวุฒ" บรรณานุสรณ์งานฉลองพระชนมายุครบ 8 รอบ สมเด็จพระสังฆราช จากวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

26 มิถุนายน 2566 วันคล้ายวันประสูติของ สมเด็จพระสังฆราช

สร้างมนุษย์รมณีย์ให้มารวมเป็นสังคมรมณีย์ มันเข้าคติพุทธศาสนาไปถึงขั้นจุดหมายสูงสุด

พุทธทาสภิกขุถวายตำแหน่ง “แม่ทัพโลก” แก่หลวงพ่อปัญญาฯ

โดย หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ และธรรมภาคี ด้วยการสนับสนุนของ สสส.

ลิขสิทธิ์ © 2014 หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด