ค้นหา

บันทึกเหตุการณ์ - ภาพถ่ายจากงานจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

เอกสารจดหมายเหตุเป็นมรดกทางวัฒนธรรม (Cultural Heritage) ประเภทหนึ่งของชาติ สะท้อนให้เห็นประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ

วันเยี่ยมสวนโมกข์ ตรงกับวันขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือน ๑๐ ของทุกปี ครั้งสมัยพุทธทาสภิกขุยังไม่ละสังขาร เมื่อถึงวันดังกล่าวจะมีศิษยานุศิษย์ทั้งฝ่ายภิกษุและฝ่ายฆราวาสจากทั่วทุกสารทิศ เดินทางกลับมาที่สวนโมกข์ ไชยา เพื่อปฏิบัติบางสิ่งบางอย่าง หาคำตอบได้ในนิทรรศการ วันเยี่ยมสวนโมกข์ : ที่มาและความหมาย จัดแสดงระหว่างวันที่ ๘ – ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ สวนโมกข์กรุงเทพ

เอกสารจดหมายเหตุของท่านพุทธทาส อินทปัญโญ ซึ่งเก็บรักษาอยู่ที่ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ จดเป็นจดหมายเหตุส่วนบุคคล อันประกอบด้วยเอกสารลายลักษณ์ เช่น บันทึกต่างๆ จดหมายโต้ตอบ เอกสารการบรรยายธรรม งานเขียน งานแปล และ เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ เช่น ภาพถ่าย ฟีล์ม สไลด์ แถบบันทึกเสียงการแสดงธรรม ตลอดจนหนังสือและสิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่ท่านได้รวบรวมไว้

ผมระลึกได้ว่าผมไปพบท่านพุทธทาสด้วยใจที่ร้อน คำถามที่ค่อนข้างร้อน แต่ท่านอาจารย์พุทธทาสตอบผมอย่างเยือกเย็นและเมตตา ประกอบด้วยเหตุผลและตัวอย่าง และประสบการณ์ของท่าน

ลิขสิทธิ์ © 2014 หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด