“พันธกิจ”

สืบสานงานธรรม สานต่อปณิธานของพุทธทาส

1. มุ่งสู่การเป็นหอจดหมายเหตุทางศาสนธรรม และ เป็นแหล่งเรียนรู้ตามมาตรฐานสากล 2. มุ่งหมายนำพาผู้คนให้เข้าถึงแก่นแท้อันเป็นหัวใจของพุทธศาสนา ผ่านกระบวนการเรียนรู้ทางจิตใจและปัญญา 3. สร้างสานเครือข่ายภาคีทางธรรมเพื่อการขับเคลื่อนงานธรรมให้กว้างขวางในสังคม

“สวนโมกข์กรุงเทพ”

การเกิดขึ้นของเรา

เพื่อจัดเก็บรวบรวมและเผยแผ่งานของพุทธทาส เพื่อการส่งต่องานธรรมอย่างร่วมสมัย เปิดกว้างไม่จำกัดแค่เฉพาะงานของพุทธทาส ตามปณิธาน 3 ประการของพุทธทาส ได้แก่ (1) การเข้าถึงหัวใจของศาสนาของตน (2) การทำความเข้าระหว่างศาสนา (3) ออกมาเสียจากอำนาจวัตถุนิยม

สโมสรธรรมทาน

เผยแผ่ผลงานให้เข้าถึงหัวใจของศาสนา

พิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุมีชีวิตของพุทธทาส จุดนัดพบ นัดพัก นัดธรรมงานกลางสวนธรรม

"เดี๋ยวนี้ไม่มีใครในประเทศไทยบ่นได้ว่าไม่มีหนังสือธรรมะอ่าน" - พุทธทาสภิกขุ

ลอยบาป ลอยบุญ ลอยตัวกูของกู ลอยออกไปได้จริงๆ แล้ว จะทำให้บรรลุถึงนิพพาน

ต้อนรับปีใหม่...ด้วยจิตใจใหม่ ชำระจิตใจ ให้สะอาด สว่าง สงบ เพื่อชีวิตที่ดีกว่าในปี 2566

เผยแผ่

ทำอะไรก็ธรรม

5
November

ขอเชิญร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร รับศีล ฟังธรรม และภาวนาร่วมกัน

(ลัดตรง) สร้างสุข (ที่นี่และเดี๋ยวนี้) ลัดตรงเข้าสู่ศานติภาวะ หรือความสงบเย็น ทันที ทุกขั้นตอน ไม่รอนานหรือรอถึงชาติหน้า

ปรารภธรรมโดย พระมหานพชัย กิตติวรเมธี วัดดุสิดารามวรวิหาร ทำบุญตักบาตรส่งท้ายปี 2565

จดหมายเหตุ

รวบรวม ดูแล รักษา จัดบริการสืบค้นมรดกธรรมของพุทธทาสภิกขุ

วีดิทัศน์แนะนำ

สงบเย็นและเป็นประโยชน์

ลิขสิทธิ์ © 2014 หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด