เสรีภาพบนความตาย

Share

พุทธทาส,


‘เสรีภาพบนความตาย’ ขยายแนวคิดพินัยกรรมชีวิต เพื่อกำหนดแนวทางการดูแลแบบประคับประคองเฉพาะบุคคล จากแนวคิดพุทธทาสภิกขุ เพื่อการจากไปอย่างสงบโดยไม่ต้องยื้อชีวิต