สโมสรธรรมทาน

ค้นหา

ความจริงทางพุทธศาสนาที่ปุถุชนยากจะเข้าใจ

คนบางพวกทำบุญเหมือนกับน้ำโคลน คนบางพวกทำบุญเหมือนกับน้ำหอม คนบางพวกทำบุญเหมือนกับน้ำสบู่

มีชีวิตอยู่ด้วยความหวังนั่นแหละ ความหวังมันจะกัด มันจะขบอยู่ตลอดเวลาเลย มันเป็นสัตว์ร้าย ความหวัง

จงเป็นอิสระจากทุกสิ่ง อยู่เหนือเรื่องดี เรื่องชั่ว เรื่องบุญ เรื่องบาป

ข้อคิดดีๆ เพื่อชีวิตการทำงานที่เป็นสุข จาก BIA x PMAT

เราสนใจแต่จะทำบุญบำรุงศาสนาท่าเดียว ไม่ศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาเลย

ความสุขก็เป็นปัญหาเช่นเดียวกับความทุกข์ เพราะไม่อยู่ในภาวะปกติ

เสียงในหัวที่ทำให้เราเศร้า ระแวง กังวล ทำผิด เราใช้สติจัดการได้

จิตว่างไม่ใช่จิตที่ไม่มีความคิด ใช้ทำการงานไม่ได้ แต่เป็นจิตที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเพราะเปี่ยมไปด้วยสติและปัญญา ไม่มีกิเลสใดๆ

ลิขสิทธิ์ © 2014 หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด